CYMUS CLUB

Club Charter

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

 1. Καθιδρύεται, δυνάμει των διατάξεων του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμου (στο εξής ο «Νόμος»), ως σωματείο, υπό την επωνυμία «Cyprus Manchester United Supporters’ Club» (στο εξής το «Σωματείο»).

 

ΕΔΡΑ

 1. Έδρα του Σωματείου θα είναι η Δημοσθένη Σεβέρη 48, 1080, Λευκωσία.

 

ΣΚΟΠΟΙ

 1. Οι σκοποί του Σωματείου είναι οι ακόλουθοι:

3.1. Να προσφέρει μια ισχυρή τοπική κοινότητα (εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας) των οπαδών της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

3.2. Να προσφέρει τη δυνατότητα στους οπαδούς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, να ταξιδεύουν μαζικά και οργανωμένα σε αγώνες.

3.3. Να προσφέρει τη δυνατότητα στους οπαδούς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για υποστήριξη και προώθηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

3.4. Να προσφέρει τη δυνατότητα στους οπαδούς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ οι οποίοι βρίσκονται εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας για διοργάνωση εκδρομών, εκδηλώσεων και δραστηριότητες.

 

ΜΕΣΑ

 1. Οι σκοποί και οι επιδιώξεις του Σωματείου επιτυγχάνονται, μεταξύ άλλων, με τα ακόλουθα μέσα:

4.1. Να υπάρχει όνομα συνδεδεμένο με το Σύλλογο.

4.2. Να συγκροτείται και να λειτουργεί με μια επιτροπή που εκλέγεται από τα μέλη του Σωματείου σε ετήσια βάση, στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Σωματείου, η οποία θα αποτελείται από Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Ταμία και μέλη της Επιτροπής.

4.3. Να προσελκύσει επαρκή μέλη, δηλαδή τουλάχιστον 50 μέλη, τα οποία θα διαμένουν εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας.

4.4. Να είναι μη κερδοσκοπικό και να έχει δικό του τραπεζικό λογαριασμό καθώς και βιβλιάριο επιταγών, εάν είναι απαραίτητο, στο όνομα του Σωματείου.

 

ΠΟΡΟΙ

 1. Οι πόροι του Σωματείου θα προέρχονται από:

5.1. Τη συλλογή χρημάτων από δωρεές, χορηγία, εκδηλώσεις και δραστηριότητες, κλπ., κατόπιν έγκρισης της Αρμόδιας Αρχής, εκεί και όπου απαιτείται.

5.2. Από συνδρομές των μελών, το ύψος των οποίων θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην Ετήσια Γενική Συνέλευση και μέχρι να καθοριστεί τέτοιο ποσό θα είναι €10,00 (Δέκα Ευρώ) ετησίως.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

 1. Τα κεφάλαια του Σωματείου μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς του Σωματείου. Τα κεφάλαια του Σωματείου μπορούν να αποταμιεύονται και κατά το μεγαλύτερο μέρος τους θα διατίθενται κατ΄ έτος για τους σκοπούς του Σωματείου. Τα κεφάλαια του Σωματείου δεν μπορούν να επενδύονται.

 

 1. Δύο ή περισσότερα μέλη του Σωματείου μπορούν, ύστερα από γραπτή αίτησή τους στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, να εξετάσουν τα βιβλία και τους λογαριασμούς του Σωματείου, σε αμοιβαία αποδεκτή ημερομηνία και υπό λογικούς όρους που το Διοικητικό Συμβούλιο δυνατό να θέσει για διασφάλιση των αρχείων του Σωματείου και οποιασδήποτε εμπιστευτικής πληροφορίας ή προσωπικού δεδομένου που δυνατό να περιλαμβάνεται σε αυτά.

 

ΜΕΛΗ

 1. Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε Τακτικά και Επίτιμα.

8.1. Τακτικά μέλη μπορεί να είναι οποιαδήποτε πρόσωπα ανεξάρτητα από φύλο, εθνικότητα, γενετήσιου προσανατολισμού, θρησκεία, τα οποία δεν είναι επίτιμα μέλη και είναι κάτοικοι της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η εγγραφή μέλους γίνεται ύστερα από γραπτή αίτηση. Το Διοικητικό Συμβούλιο μελετά την αίτηση και εάν αυτή εγκριθεί, ο αιτητής, αφού καταβάλει το οριζόμενο δικαίωμα εγγραφής (επιπλέον η ετήσια συνδρομή μέλους της Manchester United Football Club) το οποίο θα συνίσταται στο ποσό της ετήσιας συνδρομής, εγγράφεται στο μητρώο μελών του Συμβουλίου.

8.2. Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόσωπα που έχουν διαπρέψει εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας και την κοινωνία γενικότερα και έχουν παράσχει ή μπορούν να παράσχουν επωφελείς ή εξαιρετικές υπηρεσίες για ευόδωση των σκοπών του Σωματείου. Η απόφαση λαμβάνεται δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

 1. Υποχρεώσεις Μελών

9.1. Όλα τα μέλη οφείλουν να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την προαγωγή και των σκοπών του Συμβουλίου, μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας.

9.2. Τα μέλη οφείλουν να μην αντιστρατεύονται τους σκοπούς του Σωματείου και να συμμορφώνονται με τις πρόνοιες του Καταστατικού και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.

9.3. Τα μέλη οφείλουν να καταβάλλουν έγκαιρα και ανελλιπώς τα δικαιώματα εγγραφής ή/και ετήσιας συνδρομής που θα αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

 1. Δικαιώματα Μελών

 10.1. Κάθε τακτικό μέλος άνω των 18 ετών έχει δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται στις εκλογές για ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ’ όσον:

 10.1.1. παρευρίσκεται προσωπικά, και

 10.1.2. έχει διευθετήσει πλήρως όλες τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το Σωματείο, και

 10.1.3. είναι μέλος του Σωματείου για περίοδο τουλάχιστον τριών (3) μηνών πριν από την Γενική Συνέλευση.

 10.2. Επίτιμο μέλος μπορεί να συμμετέχει στις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από σχετική πρόσκληση, και στις Γενικές Συνελεύσεις, αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου.

 10.3. Οποιοδήποτε μέλος δύναται να υποβάλει γραπτή παραίτηση ή αίτηση διαγραφής του από το Σωματείο.

 10.4. Η διαγραφή μέλους επιτρέπεται μόνο στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο Άρθρο 11. του Καταστατικού.

 10.5. Η ιδιότητα μέλους δεν επιδέχεται αντιπροσώπευσης και δεν μεταβιβάζεται ούτε κληρονομείται.

 

 1. Διαγραφή Μελών

 11.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα διαγραφής από το μητρώο μελών, οποιουδήποτε μέλους που έκδηλα αντιστρατεύεται, με λόγια ή έργα, τους σκοπούς του Σωματείου ή προβαίνει σε πράξεις οι οποίες είναι αντίθετες και/ή ασυμβίβαστες με τους σκοπούς του Σωματείου. Η απόφαση για διαγραφή μέλους λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

 11.2. Διαγραφή μέλους γίνεται όταν το μέλος αρνείται ή παραλείπει να καταβάλλει την ετήσια συνδρομή του. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για διαγραφή μέλους δυνάμει του κανονισμού αυτού λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία.

 11.3. Διαγραφή μέλους γίνεται όταν το μέλος αιτείται τη διαγραφή του από το Συμβούλιο.

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Εξουσίες, Καθήκοντα, Εκλογή, Λειτουργία, Παύση, κτλ. Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

 1. Εκτός αν αποφασιστεί διαφορετικά από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου απαρτίζεται από επτά (7) μέλη για θητεία ενός (1) έτους, τα οποία εκλέγονται από την Εκλογική Γενική Συνέλευση, η οποία συνέρχεται κάθε 1 χρόνο.
 1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα σε επτά (7) μέρες από την εκλογή τους συνέρχονται και εκλέγουν μεταξύ τους τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Ταμία και άλλα 3 μέλη-αξιωματούχους.
 1. Ο Πρόεδρος συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, καλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρία κατά την οποία προεδρεύει, δίνει το λόγο, θέτει θέματα σε ψηφοφορία, υπογράφει τα πρακτικά κάθε συνεδρίας του Σωματείου και την αλληλογραφία και συντάσσει το ετήσιο πρόγραμμα δράσης. Επίσης, ετοιμάζει με τον ταμία τον ετήσιο προϋπολογισμό και ισολογισμό.
 1. Ο Αντιπρόεδρος βοηθά τον Πρόεδρο και τον αναπληρώνει όταν κωλύεται, στην εκτέλεση των καθηκόντων του.
 1. Ο Γραμματέας συντάσσει και υπογράφει με τον Πρόεδρο, ή τον εκάστοτε Προεδρεύων, τα πρακτικά κάθε συνεδρίας του Σωματείου. Φυλάττει τα έγγραφα, φακέλους και τη σφραγίδα του Σωματείου και τηρεί το μητρώο των μελών. Το αρχαιότερο σε ηλικία μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εξαιρουμένου του Προέδρου και του Αντιπροέδρου, αναπληρώνει τον Γραμματέα όταν κωλύεται στην εκτέλεση των καθηκόντων του.
 1. Ο Ταμίας μεριμνά για την τήρηση των κατάλληλων λογιστικών βιβλίων αναφορικά με την κινητή και ακίνητη περιουσία του Σωματείου, τα χρηματικά ποσά που εισπράττονται και πληρώνονται από το Σωματείο, το ενεργητικό και παθητικό, καταθέτει σε λογαριασμό του Σωματείου σε Αδειοδοτημένο Πιστωτικό Ίδρυμα κάθε ποσό που εισπράττει και συντάσσει με τον Πρόεδρο, τον ετήσιο προϋπολογισμό του Σωματείου.
 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο:

 18.1. Διαχειρίζεται τα περιουσιακά στοιχεία του Σωματείου, διευθύνει τις εργασίες του και αντιπροσωπεύει το Σωματείου για την επίτευξη των σκοπών του.

 18.2. Διορίζει προσωπικό, τακτικό και/ή έκτακτο για την εύρυθμη λειτουργία του Σωματείου και καθορίζει την αντιμισθία και τους όρους εργασίας των υπαλλήλων, όπου και εάν απαιτείται.

 18.3. Φροντίζει να ακολουθούνται οι πρόνοιες και οι διατάξεις του Καταστατικού.

 18.4. Συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα και έκτακτα όταν προσκληθεί από το Γραμματέα με υπόδειξη του Προέδρου ή όταν το ζητήσουν γραπτώς δύο (2) τουλάχιστον μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκθέτοντας το λόγο ή τους λόγους της αίτησής τους.

 18.5. Εκτός αν υπάρχει ρητή αντίθετη πρόνοια στο Καταστατικό αυτό, βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα το ένα δεύτερο (1/2) των μελών του συν ένα (1) μέλος (4 από  τους 7).

 18.6. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας την αποφασιστική ψήφο έχει ο Προεδρεύων της συνεδρίας ο οποίος θα είναι ο Πρόεδρος ή, αν κωλύεται, ο Αντιπρόεδρος ή αν και αυτός κωλύεται, ο εκάστοτε Προεδρεύων της συνεδρίας ο οποίος θα εκλέγεται από τα παρόντα μέλη στη συνεδρία.

 18.7. Το Διοικητικό Συμβούλιο κηρύσσει κενή τη θέση οποιουδήποτε μέλους του που έχει παραιτηθεί ή έχει απουσιάσει χωρίς σοβαρή δικαιολογία από τρεις (3) συνεχείς συνεδρίες ή έχει παυθεί, όπως αναφέρεται πιο κάτω στο άρθρο αυτό, και διορίζει στη θέση του τον πρώτο επιλαχόντα και αν ο πρώτος επιλαχών αρνηθεί, διορίζεται στη θέση του ο επόμενος κ.ο.κ.  Σε περίπτωση που δεν υπάρχει άλλος επιλαχών, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διορίσει οποιοδήποτε μέλος του Σωματείου. Η θητεία οποιουδήποτε τέτοιου διορισθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει με τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

 18.8. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ζητήσει την παύση ή να παύσει οποιοδήποτε από τα  μέλη του, αν το μέλος αυτό:

 18.8.1. Συμπεριφέρεται με τρόπο που δεν συνάδει με τους σκοπούς του Σωματείου, όπως αυτοί απαριθμούνται στο Καταστατικό αυτό, ή/και

 18.8.2. Διαπράξει οποιοδήποτε αδίκημα που θα τείνει να προσβάλλει το Σωματείο, τα μέλη του ή να αποτελεί αυτό καθ’ αυτό ανεπίτρεπτη συμπεριφορά.

 Νοείται ότι οποιαδήποτε απόφαση για παύση, για οποιοδήποτε από τους πιο πάνω λόγους, αποφασίζεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εξαιρουμένου από τη ψηφοφορία, του υπό διαγραφή μέλους.

 Νοείται επίσης ότι αν οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παυθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω, μπορεί να επιδιώξει την ακύρωση της απόφασης αυτής σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει, αν αυτό ζητηθεί γραπτώς από το ενδιαφερόμενο μέλος, νοουμένου ότι το δικαίωμα αυτό για επιδίωξη ακύρωσης, μπορεί να ασκηθεί από το μέλος εντός δύο (2) εβδομάδων από τη μέρα που του κοινοποιήθηκε γραπτώς η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 1. Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν δικαίωμα επανεκλογής.
 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο γενικά εργάζεται για την προώθηση των σκοπών του Συμβουλίου και για το σκοπό αυτό δικαιούται να συστήσει επιτροπές για να αναλάβουν ειδικές δραστηριότητες σε τομείς κοινωνικής πρόνοιας και άλλων τομέων. Οι επιτροπές αυτές οφείλουν να συμμορφώνονται προς τις οδηγίες του Διοικητικού Συμβουλίου.
 1. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούται να παραιτηθεί αφού προηγουμένως τακτοποιήσει τυχόν υποχρεώσεις του προς το Συμβούλιο.
 1. Για κάθε ανάληψη χρημάτων από λογαριασμό του Σωματείου απαιτούνται δύο (2) υπογραφές. Δικαίωμα υπογραφής έχουν ο Πρόεδρος ή ο Γραμματέας και απαραίτητα ο Ταμίας. Για οποιαδήποτε αγορά ή δαπάνη ή πληρωμή απαιτείται εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου.
 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί οποτεδήποτε να καλέσει τον Ταμία σε άμεσο ταμειακό έλεγχο και θεωρείται προσωπικά υπεύθυνος για κάθε έλλειμμα ή τυχόν πληρωμή που έγινε χωρίς εξουσιοδότηση.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να μεριμνά για την τήρηση κατάλληλων λογιστικών βιβλίων και την ετοιμασία οικονομικών καταστάσεων τις οποίες υποβάλλει για έλεγχο ο οποίος γίνεται από ανεξάρτητο Ελεγκτή ή Ελεγκτικό Οίκο (στο εξής ο «Ελεγκτής») ο οποίος διορίζεται από την Ετήσια Γενική Συνέλευση και τα καθήκοντα του είναι τα φυσιολογικά καθήκοντα που απορρέουν από την ευθύνη να ελέγχει τα λογιστικά βιβλία και οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και κανονισμούς.
 1. Ο Ελεγκτής μπορεί να εξετάζει ελεύθερα, χωρίς εμπόδια ή κωλύματα, όλα τα βιβλία και έγγραφα, τα οποία χρειάζεται κατά τη γνώμη του να εξετάσει για την εκτέλεση των καθηκόντων του.
 1. Ο Ελεγκτής ετοιμάζει έκθεση για την οικονομική κατάσταση του Συμβουλίου και τον τρόπο με τον οποίο τηρήθηκαν οι λογαριασμοί. Η έκθεση του Ελεγκτή θα υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση για έγκριση.

 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

 1. Το Σωματείο αντιπροσωπεύεται εξώδικα ή και ενώπιον Δικαστικών, Διοικητικών και άλλων Κυβερνητικών ή άλλων Αρχών, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν δε αυτός κωλύεται από τον Αντιπρόεδρο, και σε περίπτωση που κωλύεται και ο Αντιπρόεδρος από το Γραμματέα. Νοείται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφαση του να εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε άτομο (μέλος ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου) να προβεί σε συγκεκριμένες πράξεις και ενέργειες εκ μέρους και για λογαριασμό του Συμβουλίου.

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

 1. Όλες οι συνελεύσεις των μελών του Σωματείου θεωρούνται έκτακτες εκτός από την Τακτική Γενική Συνέλευση (η οποία είναι πάντοτε και Εκλογική) η οποία συγκαλείτε μία (1) φορά το χρόνο. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο απαιτείται εκλογή σε χρονικό διάστημα λιγότερο του ενός (1) έτους τότε συγκαλείτε Έκτακτη Εκλογική Συνέλευση.
 1. Εκτός όπως προνοείται ρητά διαφορετικά στο Καταστατικό, απαρτία οποιασδήποτε Γενικής Συνέλευσης υπάρχει όταν είναι παρόντα τουλάχιστο τα μισά συν ένα μέλη του Συμβουλίου. Αν δεν υπάρχει απαρτία η Συνέλευση αναβάλλεται για μισή ώρα μετά το πέρας της οποίας, τα παρευρισκόμενα μέλη αποτελούν απαρτία.
 1. Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε χρόνο το μήνα Ιούνιο, σε τόπο και χρόνο που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και γνωστοποιείται σε όλα τα μέλη τουλάχιστον οκτώ (8) μέρες προηγουμένως.
 1. Ημερήσια διάταξη κάθε Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:

31.1. Απολογισμός πεπραγμένων του προηγούμενου έτους από τον Πρόεδρο.

31.2. Ταμειακός απολογισμός από τον Ταμία ο οποίος συνοδεύεται από έκθεση του ελεγκτή που διορίστηκε από την προηγούμενη Συνέλευση.

31.3. Κατάθεση και έγκριση του ετήσιου προγράμματος δράσης και προϋπολογισμού του Σωματείου.

31.4. Επαναδιορισμός ή διορισμός νέου ελεγκτή.

31.5. Διάφορα.

 1. Εκλογική Γενική Συνέλευση πραγματοποιείται κάθε χρόνο.
 1. Για τη διεξαγωγή των εργασιών Εκλογικής Γενικής Συνέλευσης εκλέγεται από τα παριστάμενα μέλη Προεδρείο αποτελούμενο τρία (3) μέλη, από τα οποία το ένα προεδρεύει αυτής, και Εφορευτική Επιτροπή αποτελούμενη από δύο (2) ή περισσότερα μέλη, με μέγιστο πέντε (5) μέλη, για την εποπτεία των εκλογών.
 1. Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται με μυστική ψηφοφορία. Κάθε μέλος με δικαίωμα ψήφου μπορεί να ψηφίζει από μία (1) μέχρι (7) υποψηφιότητες.
 1. Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται όταν το Διοικητικό Συμβούλιο το κρίνει αναγκαίο, ή όταν το ζητήσουν γραπτώς από το Διοικητικό Συμβούλιο το ένα τρίτο (1/3) των μελών του Σωματείου, για συγκεκριμένο σκοπό που καθορίζεται σαφώς στην αίτηση, ή αν υποβληθεί σχετική αίτηση από οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που παύθηκε σύμφωνα με το άρθρο 18.8. του Καταστατικού.
 1. Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων παίρνονται με απλή πλειοψηφία, εκτός αν προνοείται διαφορετικά στο Καταστατικό.
 1. Απόφαση Γενικής Συνέλευσης σε θέμα που δεν αναφέρθηκε στην πρόσκληση είναι έγκυρη, μόνο αν το θέμα εγγραφεί στα «Διάφορα» κατά την έναρξη των εργασιών τη Γενικής Συνέλευσης, και πριν από τον απολογισμό των πεπραγμένων του προηγούμενου έτους από τον Πρόεδρο.

 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ

 1. Το Σωματείο θα έχει σφραγίδα – έμβλημα με την επωνυμία «Manchester United Supporters Club Cyprus» και το έτος ίδρυσης «2017»
 1. Το Καταστατικό αυτό μπορεί να τροποποιηθεί ή να αντικατασταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, για την οποία απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον των μισών συν ένα (1) μελών του Συμβουλίου, με πλειοψηφία τριών τετάρτων (¾) των παρισταμένων μελών και έγκριση της Αρμόδιας Αρχής, αν απαιτείται.
 1. Ειδικά για την τροποποίηση των σκοπών του Συμβουλίου απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (¾) του συνόλου των μελών του Συμβουλίου και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με πλειοψηφία τριών τετάρτων (¾) των παρισταμένων μελών.

 

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

 1. Το Σωματείο διαλύεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 24. του Νόμου και η εκκαθάριση του γίνεται όπως προνοείται από το άρθρο 25. του Νόμου.
 1. Αφού εξοφληθούν όλες οι υποχρεώσεις του Σωματείου, το υπόλοιπο της περιουσίας του θα διατίθεται για φιλανθρωπικούς σκοπούς.